Skip to content

Django Q objesi ile Pratikler

models.py

class Address(models.Model):
  city = models.CharField(max_length=60)
  postcode = models.CharField(max_length=5)

  class Meta:
    db_table = 't_address'

  def __str__(self) -> str:
    return f"<Address> {self.city}"


class Person(models.Model):
  firstname = models.CharField(max_length=120)
  lastname = models.CharField(max_length=120)
  birthdate = models.DateField()
  address = models.ForeignKey("Address", on_delete=models.CASCADE)

  class Meta:
    db_table = 't_person'

  def __str__(self) -> str:
    return f"<Person> {self.firstname} {self.lastname}"

python manage.py shell

# "Ali" ile başlayan isimleri bulmak için Q ile bir filtre tanımlayın.
In [13]: filter_ali = Q(firstname__startswith="Ali")

# Q ile belirtilen özel filtreyi kullanarak
In [14]: Person.objects.filter(filter_ali)
Out[14]: <QuerySet [<Person: <Person> Ali Akkaya>, <Person: <Person> Ali Veli>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# "Ali" ile başlayan isim ve "Veli" ile başlayan soyadı bulmak için bir filtre tanımlayın.
In [15]: filter_first_and_last = Q(firstname__startswith="Ali") & Q(lastname__startswith="Veli")

In [16]: Person.objects.filter(filter_first_and_last)
Out[16]: <QuerySet [<Person: <Person> Ali Veli>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# "Ali" içeren isim veya "Kaya" içeren soyadı bulmak için bir filtre tanımlayın.
In [17]: filter_first_ali_or_last_kaya = Q(firstname__contains="Ali") | Q(lastname__contains="Kaya")

In [18]: Person.objects.filter(filter_first_ali_or_last_kaya)
Out[18]: <QuerySet [<Person: <Person> Adnan Kaya>, <Person: <Person> Murat Kaya>, <Person: <Person> Davud Kayace>, <Person: <Person> Ali Akkaya>, <Person: <Person> Ali Veli>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# Tüm Person verilerini görüntüleyin
In [19]: [print(p.firstname, p.lastname, p.birthdate) for p in Person.objects.all()]
Adnan Kaya 1992-01-01
Murat Kaya 1996-01-01
Davud Kayace 1991-02-03
Ali Akkaya 1991-02-03
Ali Veli 1988-04-01
Alican Veli 1977-01-11
Out[19]: [None, None, None, None, None, None]

# "kaya" içeren soyadı ve doğum günü 1 olmayanları bulmak için bir filtre tanımlayın.
In [20]: filter_last_kaya_and_not_birthday_01 = Q(lastname__contains="kaya") & ~Q(birthdate__day=1)

In [21]: Person.objects.filter(filter_last_kaya_and_not_birthday_01)
Out[21]: <QuerySet [<Person: <Person> Davud Kayace>, <Person: <Person> Ali Akkaya>]>

# Tüm kişileri ve adresleri alın
In [22]: [print(p.firstname, p.lastname, p.birthdate, p.address) for p in Person.objects.all()]
Adnan Kaya 1992-01-01 <Address> Istanbul
Murat Kaya 1996-01-01 <Address> Kahramanmaras
Davud Kayace 1991-02-03 <Address> Ankara
Ali Akkaya 1991-02-03 <Address> Istanbul
Ali Veli 1988-04-01 <Address> Kahramanmaras
Alican Veli 1977-01-11 <Address> Ankara
Out[22]: [None, None, None, None, None, None]

# Doğum yılı 1992-1996 veya 1970-1980 arasında olan ve kişinin adres şehri İstanbul veya Ankara olan tüm kişileri alın
In [24]: Person.objects.filter(
...: Q( Q(birthdate__year__range=(1992,1996)) | Q(birthdate__year__range=(1970,1980) ) )
...: & Q(address__city__in=['Istanbul', 'Ankara'])
...: )
Out[24]: <QuerySet [<Person: <Person> Adnan Kaya>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# Doğum ayı 1 olan tüm kişileri alın
In [27]: Person.objects.filter(birthdate__month=1)
Out[27]: <QuerySet [<Person: <Person> Adnan Kaya>, <Person: <Person> Murat Kaya>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# Doğum ayı 1 olan ve soyadı "kaya" içeren tüm kişileri alın
In [31]: Person.objects.filter(Q(lastname__contains='kaya'), birthdate__month=1)
Out[31]: <QuerySet [<Person: <Person> Adnan Kaya>, <Person: <Person> Murat Kaya>]>

# Hayali olarak, tabloda belirli koşullara göre arama yapmak ve Q nesnesini kullanmak istediğinizi düşünün.
# Parametreleri tanımlayın
In [86]: params = {'name': 'ali', 'city': 'Istanbul', 'value': 'a'}
In [87]: value = params['value']

In [88]: value
Out[88]: 'a'

In [89]: custom_filter = Q()
Out[89]: <Q: (AND: )>

In [90]: if "name" in params: custom_filter.add( Q (firstname__contains=value), Q.OR)

In [91]: custom_filter
Out[91]: <Q: (OR: (AND: ), (AND: ('firstname__contains', 'a')))>

In [92]: Person.objects.filter(custom_filter)
Out[92]: <QuerySet [<Person: <Person> Adnan Kaya>, <Person: <Person> Murat Kaya>, <Person: <Person> Davud Kayace>, <Person: <Person> Ali Akkaya>, <Person: <Person> Ali Veli>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

In [93]: if "city" in params: custom_filter.add(Q(address__city__istartswith=value), Q.AND)

In [94]: custom_filter
Out[94]: <Q: (AND: (OR: (AND: ), (AND: ('firstname__contains', 'a'))), (AND: ('address__city__istartswith', 'a')))>

In [95]: Person.objects.filter(custom_filter)
Out[95]: <QuerySet [<Person: <Person> Davud Kayace>, <Person: <Person> Alican Veli>]>

# SQL sorgunuzu görmek için
In [103]: print(Person.objects.filter(custom_filter).query)

SELECT "t_person"."id", "t_person"."firstname", "t_person"."lastname", "t_person"."birthdate", "t_person"."address_id" FROM "t_person" INNER JOIN "t_address" ON ("t_person"."address_id" = "t_address"."id") WHERE ("t_person"."firstname" LIKE %a% ESCAPE '' AND "t_address"."city" LIKE a% ESCAPE '')