Skip to content

Django Management Komutlarını Crontab ile Çalıştırmak

Bu yazıda crontab'ın ne olduğunu derinlemesine anlatmayacağım. Özetle, linux üzerinde periyodik görevler oluşturmamıza yardımcı olan bir araçtır. crontab --help komutunu çalıştırırsanız, kullanabileceğimiz parametreleri yazdırır terminalde

adnan @ adnankaya 
 └─ λ crontab --help
crontab: invalid option -- '-'
crontab: usage error: unrecognized option
usage: crontab [-u user] file
    crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }
        (default operation is replace, per 1003.2)
    -e   (edit user's crontab)
    -l   (list user's crontab)
    -r   (delete user's crontab)
    -i   (prompt before deleting user's crontab)~
Aşağıdaki komut nano düzenleyiciyi açacak ve içinde yol gösterici bazı yorumlar göreceksiniz.

adnan @ adnankaya 
 └─ λ EDITOR=nano crontab -e~
nano crontab yorumları ve açıklaması

GNU nano 4.8                                                                            
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# 
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# 
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# 
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# 
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# 
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# 
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# 
# m h dom mon dow  command
Daha güzel yorum için düzenleyelim

# (Sunday to Saturday; 7 is also Sunday on some systems)

# ┌────────────> minute (0 - 59)
# │ ┌─────────────> hour (0 - 23)
# │ │ ┌─────────────> day of month (1 - 31)
# │ │ │ ┌─────────────> month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌─────────────> day of week (0 - 6) (Sunday to Saturday)
# │ │ │ │ │                    
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# v v v v v
# m h d M W  command
# * * * * * command_to_execute


# The following crontab runs every minute
* * * * * echo "Hello world"
CRON loglarını görmek için yeni bir terminal açın ve bu komutu çalıştırın $ tail -f /var/log/syslog | grep CRON

adnan @ adnankaya ~
 └─ λ tail -f /var/log/syslog | grep CRON
May 25 02:52:01 adnankaya CRON[767650]: (adnan) CMD (echo "Hello world") # Notice 02:52
May 25 02:53:01 adnankaya CRON[767720]: (adnan) CMD (echo "Hello world") # Notice 02:53
May 25 02:54:01 adnankaya CRON[767807]: (adnan) CMD (echo "Hello world") # Notice 02:54/
Django Tarafı fetch_data adlı bir management komutum var. Tahmin ettiğiniz gibi, verileri harici api'den alır ve veritabanında depolar. Proje dosyası yapısı
adnan @ adnankaya ~/webdev/backend
 └─ λ tree api/management/
api/management/
├── commands
  ├── fetch_data.py
  └── __init__.py
└── __init__.py


1 directory, 3 files
virtualenv -p python3 venv yeni bir venv oluşturuyoruz.

python manage.py makemigrations && python manage.py migrate

Yeni bir crontab oluşturalım

adnan @ adnankaya 
 └─ λ EDITOR=nano crontab -e~
Periyodu belirtin. Bir json dosyasını okumam gerektiğinden cd komutunu kullandım. virtualenv içinde python'un tam yolunu kullanın ve manage.py tam yolunuzu kullanın. İşte benim crontab'ım:
# m h dom mon dow  command
#
# ┌───────────── minute (0 - 59)
# │ ┌───────────── hour (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── day of month (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── day of week (0 - 6) (Sunday to Saturday)
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# * * * * * command_to_execute


# The following crontab runs every minute
* * * * * echo "Hello world"
# The following crontab runs every 30 minute
*/30 * * * * cd /home/adnan/webdev/upwork/CurrencyFetch/backend && /home/adnan/webdev/upwork/CurrencyFetch/backend/venv/bin/python /home/adnan/webdev/upwork/CurrencyFetch/backend/manage.py fetch_data > /tmp/cronlog.txt 2>&1
#               ^^^^^ redirect error messages (stderr) to the visible command line (stdout)
# We can see the error messages insite /tmp/cronglog.txt
cronlog.txt görmek için

adnan @ adnankaya 
 └─ λ cat /tmp/cronlog.txt 
Process started...
Process finished...~
Bu kadar! Crontab'ımız arka planda çalışıyor ve her 30 dakikada bir veri getiriyor.

Kullanım Örnekleri

Bazı verileri harici api'den alabilirsiniz.

Elasticsearch kümelerini indeksleyebilirsiniz

Veritabanınızı yedekleyebilirsiniz

ve benzeri..